تبلیغ در گوگل - پلان G1
105,000 تومان
میزان اعتبار : 20 دلار
تخفیف اولیه : X
اکانت اختصاصی : X
مشاور اختصاصی : X
هزینه راه اندازی : رایگان
تعداد کلمات کلیدی : 3
متوسط تعداد ورود کاربر : 650
درصد نمایش در صفحه اول گوگل : 30%
درصد نمایش در بالای صفحه اول گوگل : 04%
تبلیغ در گوگل - پلان G2
355,000 تومان
میزان اعتبار : 70 دلار
تخفیف اولیه : X
اکانت اختصاصی : X
مشاور اختصاصی : X
هزینه راه اندازی : رایگان
تعداد کلمات کلیدی : 6
متوسط تعداد ورود کاربر : 1500
درصد نمایش در صفحه اول گوگل : 40%
درصد نمایش در بالای صفحه اول گوگل : 15%
تبلیغ در گوگل - پلان G3
483,000 تومان
میزان اعتبار : 100 دلار
تخفیف اولیه : 03%
اکانت اختصاصی : X
مشاور اختصاصی : دارد
هزینه راه اندازی : رایگان
تعداد کلمات کلیدی : 8
متوسط تعداد ورود کاربر : 2100
درصد نمایش در صفحه اول گوگل : 60%
درصد نمایش در بالای صفحه اول گوگل : 40%
تبلیغ در گوگل - پلان G4
1,440,000 تومان
میزان اعتبار : 300 دلار
تخفیف اولیه : 03%
اکانت اختصاصی : ندارد
مشاور اختصاصی : دارد
هزینه راه اندازی : رایگان
تعداد کلمات کلیدی : نامحدود
متوسط تعداد ورود کاربر : 5000
درصد نمایش در صفحه اول گوگل : 85%
درصد نمایش در بالای صفحه اول گوگل : 65%
تبلیغ در گوگل - پلان G5
4,865,000 تومان
میزان اعتبار : 1000 دلار
تخفیف اولیه : 05%
اکانت اختصاصی : دارد
مشاور اختصاصی : دارد
هزینه راه اندازی : رایگان
تعداد کلمات کلیدی : نامحدود
متوسط تعداد ورود کاربر : 21000
درصد نمایش در صفحه اول گوگل : 90%
درصد نمایش در بالای صفحه اول گوگل : 85%